DIGITIZED MODULES

Kunin ang password sa inyong gurong patnubay upang  masagutan ang Google form. Ibigay ang mga hinihinging impormasyon. Pagkatapos ay makukuha ang link ng Digitized Modules, WHAT Guides, at Summative test.